Protocol sociaal veilige sportomgeving

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Smash Bergen op Zoom  

1.  Inleiding
2.  Profiel vertrouwenscontactpersoon
3.  Taken vertrouwenscontactpersoon
4.  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Smash Bergen op Zoom
5.  Gedragscode voor begeleiders bij Smash Bergen op Zoom.  

1. INLEIDING

Het bestuur van SMASH gaat een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanstellen. Het doel: de drempel verlagen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de club. Er is geen directe aanleiding, maar we hebben als vereniging sociale veiligheid als speerpunt, zowel in fysiek als mentaal opzicht. Als je last hebt van intimidatie, discriminatie of fysiek geweld dan moet je dat veilig kunnen melden. Door als club een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, geef je een belangrijk signaal, dat je bereid bent om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de club. De vertrouwenscontactpersoon zal geen stelling nemen, maar een luisterend oor bieden en desgewenst een advies geven welke stappen verder ondernomen kunnen worden en in uitzonderlinge situaties moeten worden. Door die onafhankelijke positie van de vertrouwenscontactpersoon binnen Smash Bergen op Zoom, hopen we het vertrouwen te winnen, waardoor een probleem bespreekbaar wordt en de juiste hulp of aanpak zo spoedig mogelijk kan worden ingezet. Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via mailadres: [email protected]. Tennisvereniging Smash Bergen op Zoom verwacht dat alle leden, ouders van leden en iedereen die bij de club betrokken is en/of bezoekt, dit protocol als vanzelfsprekend ervaart en hiernaar handelt en waar nodig anderen hierop aanspreekt. 

2. Profiel vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon:
-    is geen lid van het bestuur van de vereniging;
-    beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
-    beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
-    gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
-    heeft kennis van en begrip voor mensen met diverse sociale en culturele achtergronden;
-    heeft kennis van de sociale kaart;
-    heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;

De VCP:
• is geen bestuurslid
• heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur   
• kan om de vier jaar een VOG overleggen
• is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
• werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie 

Attitude
De VCP: 
• is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
• geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden
• heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
• is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
• heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

Vaardigheden
De VCP:
• is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
• kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
• kan reflecteren
• kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
• kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
• is in staat mee te werken beleid uit te voeren en de vereniging te stimuleren en adviseren om preventieve maatregelen te nemen.

Kennis
De VCP:
• weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
• heeft voldoende kennis van de procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
• kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie
• kent de individuele - en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
• heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

Aanbevelingen
De VCP:
• heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
• staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen bonden.  

3. Taken vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol.
De activiteiten van een VCP-er zijn:
* De eerste opvang
* Doorverwijzen
* Preventieactiviteiten

De VCP-er is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klacht behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, die getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven en om daarnaast advies te geven. De VCP-er legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier, dat hiervoor is ontwikkeld. Dit formulier wordt (anoniem) ingevuld door de VCP-er met de melder. 

4. Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Smash Bergen op Zoom?

Als je vragen hebt over of wilt melden of advies wil hebben m.b.t. het onderstaande:
1.  Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Let op, van “seksuele intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten een sportaccommodatie ten opzichte van degene die seksuele intimidatie toepast in een in de sport ontstane (machts)relatie verkeert”. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.  

2.  Pesten
Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. 

3.  Bedreiging
Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt.
 
4.  Discriminatie
Is iedere uiting in woord, gebaar of geschrift van een lid of groep leden binnen de sportbond, waarbij sprake is van ontoelaatbare opvattingen over achterstelling van mensen, van doelbewuste belediging van, of grievend handelen jegens anderen. Deze uitingen kunnen betrekking hebben op godsdienst, levensovertuiging, geaardheid, politieke gezindheid, ras of welke andere grond dan ook.

5.  Mishandeling
Psychische of fysieke mishandeling, waaronder wordt verstaan een bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke en/of psychische aard, die de betrokkene ten opzichte van wie de (minderjarige) sporter in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat of stond, actief of passief opdringt, of opdrong, waardoor ernstige schade is berokkend aan de (minderjarige) sporter in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
 
6.  Belediging
Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld en onbedoeld) Hier wordt de wijze waarop ineens benadrukt, maar dit onderscheid wordt niet gemaakt bij bijv. bedreiging. Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.

7.  Matchfixing:
https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/matchfixing/knltb/matchfixing  

8.  Doping:
knltb/ahttps://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/antidoping/regelgeving/ntidoping   

5. Gedragscode voor begeleiders bij Smash Bergen op Zoom
In de sport is de relatie tussen de begeleider en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragscodes vastgesteld, gericht op trainers, vrijwilligers, coaches, begeleidende ouders,  kaderleden etc. De gedragscodes maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond. Smash Bergen op Zoom volgt de gedragscodes van de sportbond de KNLTB. De gedragscodes geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen de begeleider en sporter.  
De gedragscode vanuit de KNLTB: Dit is een door de ITF en de KNLTB opgestelde gedragscode voor begeleiders. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode toegespitst op de onderhavige doelgroep. Ouders van spelers op elk niveau moeten er zeker van zijn dat de leraar/trainer/coach van hun kind de inhoud van de code onderschrijft. De code is ook van toepassing op ouders van jeugdspelers, tenzij uit de tekst van een artikel de niet-toepasselijkheid duidelijk blijkt. De KNLTB hecht veel waarde aan het naleven van onderstaande gedragsregels, die bindend zullen zijn voor alle in de tenniswereld actieve tennisleraren, -trainers of –coaches (hierna: de begeleider).
Definitie: Een begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt.  Onder ‘begeleider’ wordt in deze gedragscode verstaan: - trainers; - coaches; - leraren; - sportbegeleiders; - ouders in functie als begeleider; - sporttechnisch kader; - sport paramedisch kader; - bestuurlijk kader; - facilitair kader; - sport organisatorisch kader (bijvoorbeeld wedstrijdorganisatie e.d.).

Gedragscodes voor de begeleider op een rij.
 
PROFESSIONALITEIT
1. Zorgt voor een veilige omgeving. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
2. Voorziet leerlingen/spelers en andere deelnemers van feedback op een zorgzame manier die bij hun behoefte past. Vermijdt te negatieve feedback. Zorgt ervoor dat de opdrachten en trainingen geschikt zijn voor de leeftijd, ervaring, mogelijkheden en de trainingstoestand van de spelers. Ook is hij eerlijk en consequent tegen hen en komt hij alle beloften en verplichtingen na (in woord én in geschrift).
3. Stelt samen met de leerlingen/spelers en anderen vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteert dat. Hij brengt nooit (privacy gevoelige) persoonlijke informatie naar buiten. 
4. Gebruikt te allen tijde geschikte trainingsmethoden waar de spelers op de lange termijn (ook) profijt van zullen hebben en vermijdt methoden die schadelijk zouden kunnen zijn. Herkent individuele verschillen bij spelers en denkt altijd aan het langetermijnbelang van iedere speler. Zorgt voor uitdagingen voor iedere speler. Deze uitdagingen dienen haalbaar en motiverend (spannend) te zijn.
5. Moedigt aan en bevordert dat de leerling/speler zijn onafhankelijkheid en de verantwoording op zich neemt voor het eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen. Betrekt de leerling/speler bij beslissingen die hem aangaan.
6. Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de spelers. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, ongeacht het spel- en/of prestatieniveau.
7. Respecteert andere coaches en handelt altijd op basis van vertrouwen en loyaliteit.
8. Erkent het recht van de leerling/speler om andere coaches, trainers, leraren en adviseurs te raadplegen. Werkt volledig samen met andere specialisten (bijvoorbeeld sportwetenschappers, dokters, fysiotherapeuten enz.). 
9. Heeft een geldige door de KNLTB uitgegeven leraar-, trainer- of coach-licentie. 
10. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
11. Kent en werkt volgens de tennisregels, reglementen en normen en moedigt de spelers aan dat ook te doen. Accepteert zowel de inhoud als ‘de geest’ van de regels.

ETHIEK
12. Behandelt alle leerlingen/spelers eerlijk en met respect binnen het verband van hun sportactiviteiten, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc.
13. Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder in het privéleven van leden in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
14. Vermijdt iedere vorm van seksuele intimiteit als gevolg van de macht (en de invloed) die je als trainer over de speler ontwikkelt.  15. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
16. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
17. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
18. Vermijdt situaties met spelers die als compromitterend worden ervaren dan wel zo kunnen worden opgevat.
19. Vermijdt het aanwenden (misbruiken) van de speler/coach relatie ten aanzien van persoonlijke, politieke of zakelijke belangen ten koste van het belang van de spelers.
20. Ontmoedigt het gebruik van prestatie bevorderende drugs (doping), verboden middelen alsook het gebruik van alcohol en tabak.
21. Respecteert het feit dat het doel voor jou als coach van de speler niet altijd hetzelfde is als dat voor de speler. Richt zich op succes dat is gebaseerd op realistische doelen en met begrip voor de groei en de ontwikkeling van de speler.
22. Wedt nooit op de sport waar hij betrokken bij is: tennis.
23. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.
24. Stelt nooit gevoelige informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.
25. Neemt geen gunsten aan: de begeleider zal nooit een geschenk of vergoeding aannemen van enig persoon, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. De begeleider zal ook nooit een gunst, geschenk of vergoeding aanbieden in ruil voor iets dat in strijd is met de integriteit van de sport.

VERANTWOORDELIJKHEID
26. Heeft te allen tijde een voorbeeldfunctie waarin de positieve aspecten van sport en van tennis duidelijk worden geëtaleerd en waarin een ideaalbeeld van (sportief) tennis en coaching wordt toegepast.
27. Moedigt spelers en andere coaches aan om integriteit te ontwikkelen en te behouden in de relatie tot anderen.
28. Controleert, bij een wisseling van leraar/trainer/coach, of de vorige samenwerking tussen speler en leraar/trainer/coach correct en professioneel is afgesloten.
29. Accepteert en respecteert de rol van officials die ervoor zorgen dat wedstrijden sportief en volgens de regels verlopen.
30. Staat open voor meningen van anderen en toont bereidheid om te leren en te ontwikkelen.
31. Is verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of pogingen daartoe, te melden.
32. Heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
33. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en, of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels, normen door sporters, werknemers, supporters, en anderen.
34. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenspersoon en/ of contact op te nemen met het Meldpunt van de KNLTB of Vertrouwenspunt Sport.

Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing.